Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน มทร.ศรีวิชัย เลขที่ 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2) ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

อีเมล์ :  

 000 plan_gen@rmutsv.ac.th "งานบริหารงานทั่วไป/งานสารบัญ" 
    น.ส.จุไรรัตน์ เพชรน้อย (ปั้ม)
  plan_ebud@rmutsv.ac.th  "งานนโยบายและแผน , งานงบประมาณ"
   

น.ส.ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) 

น.ส.สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว)

  plan_eva@rmutsv.ac.th "งานประเมินและรายงานผล"
   

น.ส.จาริณี  แก้วประสิทธิ์(อุ๊)

นางผกามาส มาลาทอง(โอ๋)

น.ส.ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม)

  plan_info@rmutsv.ac.th "งานคลังข้อมูลสารสนเทศ"
    นายชวัลกฤช  รอดเนียม(เดียว)   

 

โทรศัพท์/โทรสาร :  0-7431-7139  ภายใน 2040

เว็บไซต์ : www.plan.rmutsv.ac.th

Facebook : กองนโยบายและแผน มทร.ศรีวิชัย