Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

 งานประเมินผล

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
AttachmentSize
Report on the results of Procurement of Products and Services Requested for Thai Innovation.xlsx21.77 KB