Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

 การใช้จ่ายงบประมาณ

 

การกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มทร.ศรีวิชัย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4

 

 

รายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัด

 

 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน(ต.ค.-มี.ค.)

 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 10 เดือน(ต.ค.-ก.ค.)

 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน(ต.ค.-ก.ย.)

 

 

กำกับติดตามผลดำเนินโครงการ

 

 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561)

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561-30 มิถุนายน 2562)

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

 

 

 

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม)