Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Home |

งานนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานนโยบายและแผน
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการบันทึกรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานนโยบายและแผน
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เบื้องต้น)

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มจัดทำแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 1-2-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

PPT_ประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ณ 22-30 มกราคม 2562

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นางสาวบูชารัก บัวอินทร์(แบมบู) IP Phone 1702 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : นางสาวพันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ความเชื่อมโยง 2562 ระบบ EMENSCR

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กำหนดส่ง 11 ม.ค. 62

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

คำเสนอขอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการนำเสนอแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุมสัมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสาร : ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

Quick Win Project For Action Plan 2019

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) 

 

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 2563-2567

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ข้อมูลเพิ่มเติม 7 Platform

 งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) 

โครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

 งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

บริบทภายในประเทศ
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนปฏิรูปประเทศ
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
6. นโยบายสำคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564)
14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564)
15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564)
16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564)
17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ราะยะยาว 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)

บริบทภายนอกประเทศ
1. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

บริบทภายในประเทศ
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนปฏิรูปประเทศ
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
6. นโยบายสำคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564)
14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564)
15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564)
16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2563-2566

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารนำเสนอ_การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในระบบ EMENSCR (PPT) _เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกินรี

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
ผู้ประสานงาน : บูชารัก บัวอินทร์(แบมบู)
ผู้ประสานงาน : พันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง)
ผู้ประสานงาน : ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR และความเชื่อมโยง 2561

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มโครงการไทยนิยมยั่งยืน

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย Retreat ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 2-3 ธ.ค.60

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม (พ.ย.60)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสาร Power piont_โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 16-17 พ.ย. 2560 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

Power Point : การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติพื้นที่ของจังหวัดสงขลา เมื่อ 11 พ.ย. 2560

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ SME

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »