Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Home |

เอกสารประชุมผู้บริหาร

เอกสารประกอบการประชุม 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานสรุปผลโครงการ ปีงบประมาณ 2562

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1701 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุม 30 ก.ย. 2562 เรื่องแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ 2563

.

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »