Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ติดต่อกองนโยบายและแผน

ติดต่อกองนโยบายและแผน

ที่อยู่ :
 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
 
งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวจุไรรัตน์  เพชรน้อย (ปั้ม) IP Phone 1702 / ภายใน 2040
 
งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
นางสาวทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
นางสาวสุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
นางผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1701 / ภายใน 2042
นางสาวปุนยาภัช  นิยมเดชา(อุ๊) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  สังข์ขาว(แจ๊ส) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
 
งานประเมินผล
นางสาวจาริณี  แก้วประสิทธิ์(อุ๊) IP Phone 1701 / ภายใน 2043
นางออมฤทัย  นวลนภดล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
นายชวัลกฤช  รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
นายณัฏฐกฤติ  ว่องธนกฤต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
 
งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ IP Phone 1500-3 / ภายใน 2050-1
นายวีระวัจน์  นุ้ยแก้ว
นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม
นางสาวศรินยา นิ่มนวล
นางสาววิลาวรรณ เล็กสุทธิ์
นางสาวอัจฉรา พูลสวัสดิ์
นางสาวนัชชา  อินทสะโร
นายอรรถพล ขุนเจริญ
นายณัฐปกรณ์ พร้อมพุทธางกูร
นายภูริเพชร เพชรตีบ
 
โทรศัพท์/โทรสาร : 074-317139
 
เว็บไซต์ : www.plan.rmutsv.ac.th