Get Adobe Flash player

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

หน้าแรก | งานคลังข้อมูลสารสนเทศ

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ

 

ภาระงาน
ผู้รับผิดชอบ

 
        1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำข้อมูล นักศึกษา บุคลากร ให้อยู่ในรูปแบบของคลังข้อมูล สารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการติดสินใจของผู้บริหาร  
 

      2. บริหารจัดการ ดูแล และพัฒนา เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ของกองนโยบายและแผน แก่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. จำนวนบุคลากร ปัจจุบัน   

3. จำนวนบุคลากร ปี 2552  

4. จำนวนบุคลกร ปี 49-54 (จำแนกประเภท)  

5. จำนวนบุคลากร ปี 54 (จำแนกตามสายงาน/หน่วยงาน/พื้นที่)  

6. ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นระหว่าง ปี 2551 - 2553  

7. แผนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555  

8. แผนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 

9. จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

        10. เป้าหมายนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2558  
        11. สรุป จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551 - 2553  
        12. สรุป จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยเวลาที่กำหนด ปี 2552 
        13. เปรียบเทียบจำนวน ผู้สมัคร รับใหม่ และแผนรับ ปี 2551- 2553 
        14. .........

 
 
นายชวัลกฤช  รอดเนียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IP Phone :: 1703
Ma-dieo@hotmail.com