Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / หน้าที่

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / หน้าที่

 
>> วิสัยทัศน์ (Vision)
         ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นการบรูณาการแผนและงบประมาณภายใต้การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยมีการบริหารจัดการคลังข้อมูลที่ดี
 
>> พันธกิจ (Mission)
 
        1.  จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
        2.  จัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
 
        3.  บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
 
        4.  ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 
>> เป้าประสงค์ (Goals)
 
        1.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
 
        2.  มีการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 
        3.  ติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
 
        4.  มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่หน่วยงานได้
 
>> ยุทธศาสตร์ (Strategies)
 
        1.  พัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารงบประมาณแผ่นดิน
 
        2.  พัฒนาระบบการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของหน่วยงาน
 
        3.  พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
>> หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  งานบริหารงานทั่วไป
    1.1  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานรับ–ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือ แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ คำสั่ง จัดเก็บ ค้นหา จัดทำทะเบียนเอกสาร งานทำลายเอกสารและประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ๆ
    1.2  ดูแล บำรุงรักษา จัดทำทะเบียน เครื่องใช้สำนักงานที่มีอยู่และประมาณการความต้องการ ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ รายไตรมาส
    1.3  ควบคุมและตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน รวมถึงการตรวจสอบและสรุปวันลา
 
2.  งานนโยบายและแผน
    2.1  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินโดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    2.2  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    2.3  การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
    2.4  การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อผลผลิตโดยคิดจากรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงต่อหัวนักศึกษาแต่ละสาขา และค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีงบประมาณ  
 
3.  งานประเมินผล
    3.1  ติดตาม/เร่งรัดและประมวลผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผน/งบประมาณ/ผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัยฯ ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด สรุปปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำรายงานรวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
    3.2  ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/นโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ
    3.3  วิเคราะห์และประมวลรายงาน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ นโยบายและกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยฯ ตามแบบรายงานต่างๆ เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    3.4  รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
    3.5  รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(PART)เพื่่อนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
    3.6  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน (รายงานประจำปี) รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน/ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินและผลสำเร็จตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการประจำปีรวมทั้งรายงานผลทางด้านการเงินโดยประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด  
 
4.  งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
    4.1  รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งานของงานด้านอื่น ๆ
    4.2  ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน