Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / หน้าที่

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / หน้าที่

 
>> วิสัยทัศน์ (Vision)
         ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นการบรูณาการแผนและงบประมาณภายใต้การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยมีการบริหารจัดการคลังข้อมูลที่ดี
 
>> พันธกิจ (Mission)
        1.จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
        2.จัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
        3.บริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
        4.ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 
>> เป้าประสงค์ (Goals)
        1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
        2.มีการบริหารงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
        3.ติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต
        4.มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่หน่วยงานได้
 
>> ยุทธศาสตร์ (Strategies)
        1.พัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารงบประมาณแผ่นดิน
        2.พัฒนาระบบการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของหน่วยงาน
        3.พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
>> หน้าที่ความรับผิดชอบ

        กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งเป็นกองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 หน้า 13) มีภารกิจในการวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานด้านนโยบาย งบประมาณ แผนงาน โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จัดทำและวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศแบ่งงานภายในกองนโยบายและแผน ออกเป็น 5 งานโดยแต่ละงานจะมีภารกิจ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกันออกไป ซึ่งมีรายะเอียดดังต่อไปนี้
        1.งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงานกองนโยบายและแผน ได้แก่ งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร การดำเนินการจัดประชุม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
        2.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ การบริหารงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
        3.งานประเมินผล มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
        4.งานคลังข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจรวบรวมสถิติข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร นักศึกษา งบประมาณ ฯลฯ และจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
        5.งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสำรวจพื้นที่ก่อสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานจัดทำแบบรูปและรายการ งานตรวจสอบแบบรูปรายการ ตรวจการจ้าง (คณะกรรมการฯ, เลขานุฯ) งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานจัดทำมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม งานด้านการถอดแบบและประมาณราคา งานด้านการวางแผนงานโครงการก่อสร้างและการแบ่งงวดงาน งานด้านการจัดทำ/ตรวจสอบราคากลาง/ค่าK งานด้านการออกแบบ/ตรวจสอบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง และการดำเนินงานด้านการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช  รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042