Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

 

ภาระงาน
ผู้รับผิดชอบ

 

      1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งจะต้องจัดทำให้มีความสอดคล้องกับแผน บริหารราชการแผ่นดินโดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

      2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

      3. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
 

      4. การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อผลผลิตโดยคิดจากรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงต่อ หัวนักศึกษาแต่ละสาขาและค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีงบ ประมาณ  

  

เอกสารดาวน์โหลด
 

 

แผนกลยุทธ์หน่วยงานใน มทร.ศรีวิชัย

       1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

       2. คณะบริหารธุรกิจ
       3. คณะศิลปศาสตร์
       4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
       6. วิทยาลัยรัตภูมิ
       7. คณะเกษตรศาสตร์
       8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
       9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
       10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       11. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
       12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
       13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
       14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
       15. สำนักงานวิทยาเขตตรัง
       16. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

     

นางสาวทิพย์วรรณ  หวันหีม
นักวิเคราะห์นโยบายและผน
IP Phone :: 1701
Kik_3003@hotmail.com

     

นางสาวศิริขวัญ  ศิริวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IP Phone :: 1701
Siriwong.khwan@gmail.com

     

นางสาวออมฤทัย  วรศักดาพิศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IP Phone :: 1700
Omelet111@hotmail.com