Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562 (ผ่านสภาฯ แล้ว)

แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2557-2562 (ผ่านสภาฯ แล้ว)

AttachmentSize
1. แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย.rar177 KB
2. แผนความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC).rar468.33 KB
3. แผนประชาสัมพันธ์.rar241.98 KB
4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ.rar303.08 KB
5. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.rar204.92 KB
6. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ.rar202.66 KB
7. แผนการอนุรักษ์พลังงาน.rar221.61 KB
8. แผนการหารายได้.rar211.03 KB
9. แผนพัฒนาระบบัญชี 3 มิติ.rar262.02 KB
10. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม.rar37.58 KB
11. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus.rar92.61 KB
12.แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.rar75.76 KB
13. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์.rar355.2 KB