Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Home |

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ปรับปรุงแบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2563-2564

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คำสั่งเแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงินรายได้ประจำปี

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แจ้งจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แจ้งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการบันทึกรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานนโยบายและแผน
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เบื้องต้น)

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แจ้งทบทวนคำเสนอขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กำหนดส่ง 28 มิ.ย.62)

แจ้งทบทวนคำเสนอขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลใน Folder ประกอบด้วย
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.โครงการบริการวิชาการ
3.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4.ตัวชี้วัดโครงการปี 2563
.
.
.
.
ปล. กำหนดส่ง 28 มิ.ย. 62
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

PPT_ประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ณ 22-30 มกราคม 2562

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นางสาวบูชารัก บัวอินทร์(แบมบู) IP Phone 1702 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : นางสาวพันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คำเสนอขอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

 งานประเมินผล

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040

โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 (สำนักงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

Quick Win Project For Action Plan 2019

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 2563-2567

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (ระบบ eMENSCR)

งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040 ผู้ประสานงาน : จาริณี แก้วประสิทธิ์(อุ๊) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ข้อมูลเพิ่มเติม 7 Platform

 งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) 

โครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

บริบทภายในประเทศ
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนปฏิรูปประเทศ
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
6. นโยบายสำคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564)
14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564)
15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564)
16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564)
17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ราะยะยาว 20 ปี(พ.ศ.2561-2580)

บริบทภายนอกประเทศ
1. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

บริบทภายในประเทศ
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนปฏิรูปประเทศ
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
6. นโยบายสำคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564)
14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564)
15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564)
16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2563-2566

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารนำเสนอ_การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในระบบ EMENSCR (PPT) _เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกินรี

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
ผู้ประสานงาน : บูชารัก บัวอินทร์(แบมบู)
ผู้ประสานงาน : พันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง)
ผู้ประสานงาน : ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR และความเชื่อมโยง 2561

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มโครงการไทยนิยมยั่งยืน

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปี 61 (41 ตัวชี้วัด)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การจัดทำคำเสนอของบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยพิบัติ

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย Retreat ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 2-3 ธ.ค.60

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม (พ.ย.60)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร ตามหนังสือ ศธ 0584.18/402 ลว 21 พ.ย.60

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสาร Power piont_โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 16-17 พ.ย. 2560 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

Power Point : การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติพื้นที่ของจังหวัดสงขลา เมื่อ 11 พ.ย. 2560

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มรายงานงบลงทุนประจำปี งปม.61 และแบบฟอร์มรายงานงบลงทุน(งบน้ำท่วม)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : จาริณี แก้วประสิทธิ์(อุ๊) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุมการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ 2562(สำนักงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบประมาณ 2562(สำนักงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 2561-2565

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ SME

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2562 (มิติพื้นที่:Area)

ผู้ประสานงาน ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2562 (มิติบูรณาการ:Agenda)

ผู้ประสานงาน ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »