Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานนโยบายและแผน | เอกสารประกอบการแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

เอกสารประกอบการแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

บริบทภายนอกประเทศ
1. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

บริบทภายในประเทศ
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
3. แผนปฏิรูปประเทศ
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
6. นโยบายสำคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561-2564)
14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2564)
15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561-2564)
16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564)
 
17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 
18. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565)


งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042