Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | เอกสารประกอบการประชุม 4 มิ.ย.61 (1.มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ + 2.ชี้แจงกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานฯ ในระบบ EMENSCR)

เอกสารประกอบการประชุม 4 มิ.ย.61 (1.มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ + 2.ชี้แจงกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานฯ ในระบบ EMENSCR)

งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)

AttachmentSize
Documentation 4 JUN 2018.pdf7.07 MB
Forms in EMENSCR.docx37.47 KB