Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Home |

งานประเมินผลและรายงานผล

คู่มือตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

 งานประเมินผล

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (ระบบ eMENSCR)

งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040 ผู้ประสานงาน : จาริณี แก้วประสิทธิ์(อุ๊) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปี 61 (41 ตัวชี้วัด)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มรายงานงบลงทุนประจำปี งปม.61 และแบบฟอร์มรายงานงบลงทุน(งบน้ำท่วม)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : จาริณี แก้วประสิทธิ์(อุ๊) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »