Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | KM : การเรียกรายงานผลการใช้งบประมาณจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)

KM : การเรียกรายงานผลการใช้งบประมาณจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)

 ผู้ประสานงาน : จาริณี  แก้วประสิทธิ์(อุ๊)  

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม) 
AttachmentSize
How to use the KM tracking system.pdf552.07 KB