Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (ระบบ eMENSCR)

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (ระบบ eMENSCR)

งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040 ผู้ประสานงาน : จาริณี แก้วประสิทธิ์(อุ๊) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)

AttachmentSize
Report the results of the plan.pdf499.43 KB