Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Home |

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนจัดทำรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย นวลนภดล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ผลการดำเนินงาน kpi mor ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย นวลนภดล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน

งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ เพชรน้อย (ปั้ม) IP Phone 1702 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ เพชรน้อย (ปั้ม) IP Phone 1702 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ร่าง_แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570

งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ เพชรน้อย (ปั้ม) IP Phone 1702 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

.

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ตัวอย่างและแบบฟอร์มการเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

.

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

=================================================================================

แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองนโยบายและแผน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ขอส่งมาตรการตามแผนทรัพยากรมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ปี 2561-2565

งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ เพชรน้อย (ปั้ม) IP Phone 1702 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ เพชรน้อย (ปั้ม) IP Phone 1702 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มจัดทำแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 1-2-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

PPT_ประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ณ 22-30 มกราคม 2562

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นางสาวบูชารัก บัวอินทร์(แบมบู) IP Phone 1702 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : นางสาวพันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ความเชื่อมโยง 2562 ระบบ EMENSCR

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กำหนดส่ง 11 ม.ค. 62

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

คำเสนอขอโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการนำเสนอแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มคำของบประมาณ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

เอกสารประกอบการประชุมสัมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ปรับแบบฟอร์มโครงการ 62 ตามแผน 5 ปี (ปรับปรุง)

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

คู่มือจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง)

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

เอกสาร : ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายงานผลโครงการเงินนอกโครงการเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

ผู้ประสานงาน : นางสาวพันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง) IP Phone 1700 / ภายใน 2042

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 (สำนักงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

 งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ร่าง_แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)_ฉบับเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) 085-0812365 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2563-2566

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารนำเสนอ_การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ในระบบ EMENSCR (PPT) _เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกินรี

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก)
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
ผู้ประสานงาน : บูชารัก บัวอินทร์(แบมบู)
ผู้ประสานงาน : พันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง)
ผู้ประสานงาน : ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการใช้งานระบบ EMENSCR และความเชื่อมโยง 2561

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มโครงการไทยนิยมยั่งยืน

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ประจำปี 60 (เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปี 61 (41 ตัวชี้วัด)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การจัดทำคำเสนอของบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยพิบัติ

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย Retreat ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 2-3 ธ.ค.60

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม (พ.ย.60)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แจ้งปรับโครงการบูณาการ ด้านเกษตร 22 พ.ย.2560

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสาร Power piont_โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 16-17 พ.ย. 2560 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสาร Power Point : การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มิติพื้นที่ของจังหวัดสงขลา เมื่อ 11 พ.ย. 2560

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ผกามาส มาลาทอง(โอ๋) / สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนฯ ประจำปี 60 (เข้าที่ประชุมผู้บริหาร)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มรายงานงบลงทุนประจำปี งปม.61 และแบบฟอร์มรายงานงบลงทุน(งบน้ำท่วม)

งานประเมินผล
ผู้ประสานงาน : จาริณี แก้วประสิทธิ์(อุ๊) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เอกสารประกอบการประชุมการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ 2562(สำนักงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบประมาณ 2562(สำนักงบประมาณ)

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561

งานนโยบายและแผน/งบประมาณ
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 2561-2565

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

คู่มือจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ SME

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) / ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม)
IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รายชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2562 (มิติพื้นที่:Area)

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2562 (มิติพื้นที่:Area) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปี 2562 (มิติบูรณาการ:Agenda)

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย วรศักดาพิศาล(ออม) / ชวัลกฤช รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2040 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »