Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

=================================================================================

แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองนโยบายและแผน
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม)

=================================================================================

 

 

  

ตอบแบบประเมิน

 

 

 

 

 

งานคลังข้อมูลสารสนเทศ / ผู้ประสานงาน : ชวัลกฤช  รอดเนียม(เดียว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042