Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040 ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย นวลนภดล(ออม)
AttachmentSize
Form for Proposing Agenda for the Board_RUTS2.docx18.1 KB