Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานงบประมาณ | คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย นวลนภดล(ออม) IP Phone 1700 / ภายใน 2040

AttachmentSize
Income Budgeting Guide-ITA.pdf258.79 KB