Get Adobe Flash player

แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
   
   

 

  

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : งานประเมินผล IP Phone 1700 / ภายใน 2040

ผู้ประสานงาน : ผกามาส  มาลาทอง(โอ๋) / ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม)

 

  

   
ดาวน์โหลดเอกสาร  ระบบงานกองนแผนฯ
 
 
 
ระบบงานอื่น ๆ