Get Adobe Flash player

แผนยุทธศาสตร์ 2566-2570

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน
รองอธิการบดี
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้าแรก | งานประเมินผลและรายงานผล | KM : การเรียกรายงานผลการใช้งบประมาณจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)

KM : การเรียกรายงานผลการใช้งบประมาณจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระบบบัญชี 3 มิติ)

 

ผู้ประสานงาน : จาริณี  แก้วประสิทธิ์(อุ๊)  

ผู้ประสานงาน : ออมฤทัย  วรศักดาพิศาล(ออม) 
AttachmentSize
How to use the KM tracking system lev2.jpg125.94 KB

 

  

   
ดาวน์โหลดเอกสาร  ระบบงานกองนแผนฯ
 
 
 
ระบบงานอื่น ๆ