Get Adobe Flash player

RMUTSV to RUTS

ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 
 

นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

Facebook fanpage

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Home |

แบบฟอร์มจัดทำแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 1-2-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043

ผู้ประสานงาน : สุนิสา  ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

PPT_ประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ณ 22-30 มกราคม 2562

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ
ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043
ผู้ประสานงาน : สุนิสา ทิพย์วารี(ดิว) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นางสาวบูชารัก บัวอินทร์(แบมบู) IP Phone 1702 / ภายใน 2040
ผู้ประสานงาน : นางสาวพันไมล์ วงศ์ศรีเทศ(กรอง) IP Phone 1700 / ภายใน 2042
ผู้ประสานงาน : นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต(นุ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2042 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ความเชื่อมโยง 2562 ระบบ EMENSCR

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานนโยบายและแผน/งานงบประมาณ

 ผู้ประสานงาน : ทิพย์วรรณ หวันหีม(กิ๊ก) IP Phone 1700 / ภายใน 2043